เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยเติมเงินเข้าบัญชี FinVest wallet ก่อนวันที่ 9 กันยายน 2564

2. ลูกค้าจะได้รับกองทุน PRINCIPAL GOPP-A มูลค่า 50 บาท เพิ่มให้ในบัญชีการลงทุน FinVest เมื่อเติมเงินเข้า FinVest wallet ครั้งแรก ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป

3. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขในข้อที่ 2 จะได้รับเงินลงทุน 50 บาท เข้าบัญชี FinVest wallet เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จ ในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด กองใดก็ได้ ขั้นต่ำ 25,000 บาท

4. ยอดลงทุนนี้ จะไม่รวมการทำรายการโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

5. ผู้ลงทุนสามารถสะสมมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร่วมรายการ ภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯ จะคำนวณยอดลงทุนรวมทั้งหมดระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณจากเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ยืนยันคำสั่งซื้อสำเร็จตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 และได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เท่านั้น ทั้งนี้ เงินลงทุนสุทธิ (Net new money) หมายถึง เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการในเงื่อนไขข้อที่ 2 ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน FinVest เท่านั้น หักด้วยมูลค่าเงินที่ถอนออกหรือขายกองทุนรวมที่รวมโปรโมชันผ่านทุกช่องทาง ทั้งนี้เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากแอปพลิเคชัน FinVest เงินปันผล และผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ลงทุนได้รับ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

7. เพื่อรับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขาย ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนในข้อที่ 3 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564

8. สงวนสิทธิ์การทำรายการซื้อกองทุน PRINCIPAL GOPP-A มูลค่า 50 บาท โดยถือว่าลูกค้าได้รับทราบข้อมูลและความเสี่ยงของกองทุน และลูกค้ายอมรับความเสี่ยงกองทุนในกรณีที่กองทุนมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ยงของลูกค้ารวมทั้งความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด จะดำเนินการนำกองทุนเข้าในบัญชี FinVest ให้กับลูกค้าที่ดำเนินการตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขายในข้อ 2 ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

10. บริษัทฯ จะดำเนินการนำเงินรางวัลเข้าในบัญชี FinVest Wallet ให้กับลูกค้าที่ดำเนินการตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขายในข้อ 3 ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

11. ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน จากเงินลงทุนเดียวกัน

12. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

13. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

คำเตือน

1. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน