คุ้มรับสองต่อ เพียงเติมเงินและซื้อกองทุน Prinipal

คุ้มรับสองต่อ เพียงเติมเงินและซื้อกองทุน Prinipal

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ ให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยเติมเงินเข้าบัญชี FinVest wallet ก่อนวันที่ 9 กันยายน 2564

2. ลูกค้าจะได้รับกองทุน PRINCIPAL GOPP-A มูลค่า 50 บาท เพิ่มให้ในบัญชีการลงทุน FinVest เมื่อเติมเงินเข้า FinVest wallet ครั้งแรก ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป

3. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขในข้อที่ 2 จะได้รับเงินลงทุน 50 บาท เข้าบัญชี FinVest wallet เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จ ในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด กองใดก็ได้ ขั้นต่ำ 25,000 บาท

4. ยอดลงทุนนี้ จะไม่รวมการทำรายการโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

5. ผู้ลงทุนสามารถสะสมมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ร่วมรายการ ภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย โดยบริษัทฯ จะคำนวณยอดลงทุนรวมทั้งหมดระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณจากเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ยืนยันคำสั่งซื้อสำเร็จตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 และได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เท่านั้น ทั้งนี้ เงินลงทุนสุทธิ (Net new money) หมายถึง เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการในเงื่อนไขข้อที่ 2 ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน FinVest เท่านั้น หักด้วยมูลค่าเงินที่ถอนออกหรือขายกองทุนรวมที่รวมโปรโมชันผ่านทุกช่องทาง ทั้งนี้เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจากแอปพลิเคชัน FinVest เงินปันผล และผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ลงทุนได้รับ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

7. เพื่อรับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขาย ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนในข้อที่ 3 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564

8. สงวนสิทธิ์การทำรายการซื้อกองทุน PRINCIPAL GOPP-A มูลค่า 50 บาท โดยถือว่าลูกค้าได้รับทราบข้อมูลและความเสี่ยงของกองทุน และลูกค้ายอมรับความเสี่ยงกองทุนในกรณีที่กองทุนมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ยงของลูกค้ารวมทั้งความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

9. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด จะดำเนินการนำกองทุนเข้าในบัญชี FinVest ให้กับลูกค้าที่ดำเนินการตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขายในข้อ 2 ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

10. บริษัทฯ จะดำเนินการนำเงินรางวัลเข้าในบัญชี FinVest Wallet ให้กับลูกค้าที่ดำเนินการตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขายในข้อ 3 ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

11. ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน จากเงินลงทุนเดียวกัน

12. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

13. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คำเตือน

1. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

Related Posts