บลจ.พรินซิเพิล – ประกาศจ่ายเงินปันผล และขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ งวดบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 2565

บลจ.พรินซิเพิล – ประกาศจ่ายเงินปันผล และขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ งวดบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และประมาณการอัตรการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

Related Posts