ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี และตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น รวมกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 เทคโนโลยีถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเกือบทุกอุตสาหกรรม รวมไปถึงการ WFH ส่งผลให้กองทุนเทคโนโลยี มีผลตอบแทนเติบโตขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง

FinVest ขอนำเสนอกองทุนเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ในปี 2021 นี้

TCLOUD กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cloud Computing ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี Cloud Computing เช่น ZSCALER INC | NETFLIX INC | SHOPIFY INC | DROPBOX INC-CLASS A

WE-GTECH กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาว อาทิ Microsoft Corp | Apple Inc | Facebook Inc | Alphabet Inc | Samsung Electronics Co Ltd | Zendesk Inc

KFHTECH-A มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลกที่มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี ของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) อาทิ Apple Inc | Microsoft Corp | Tesla Inc | Amazon.com Inc | LG Chem Ltd | Paypal Holdings Inc

TISTECH-A ลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือบริษัทที่เป็นผู้นำหรือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือ บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น Apple Inc | Microsoft Corp | Microsoft Corp | Tesla Inc | Tencent holdings Ltd

LHDIGITAL-A ลงทุนในกองทุน AXA World FundsFramlington Digital Economy โดยลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางดิจิตอลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ อาทิ Paypal Holdings Inc | Zendesk Inc | Alphabet Inc | Prologis Inc | Salesforce.com Inc

SCBDIGI กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว เน้นลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์รวมในหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ของเทคโนโลยีทางดิจิตอลในการเสนอบริการอินเตอร์แอคทิฟ (interactive services) และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการอินเตอร์แอคทิฟ อาทิ BAIDU Inc | AT&T | Verizon Communication Inc | Alphabet Inc | Booking Holdings Inc

Powered by Robowealth, Medium

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน