เงื่อนไขการรับรางวัล

กิจกรรม เปิดบัญชีสำเร็จ รับเงินลงทุน 100 บาท

 1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีลงทุนสำเร็จผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 และทำการลงทะเบียนสมัครใช้งาน ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จะได้รับเงินลงทุนผ่าน FinVest wallet มูลค่า 100 บาท
 2. การเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ หมายถึง การกรอกข้อมูลเปิดบัญชีสำเร็จ และผูกบัญชีกับบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว
 3. การลงทะเบียนสมัครใช้งาน หมายถึง การลงทะเบียนบัญชี FinVest ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ การตั้งค่ารหัสผ่าน การกรอกรหัส OTP และได้รับข้อความยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จผ่าน SMS
 4. ลูกค้า FinVest ที่เข้าเงื่อนไขในการรับรางวัล จะต้องยังไม่เคยได้รับรางวัลในโปรโมชัน “แค่โหลดและเปิดบัญชีลงทุนสำเร็จ รับเงินเข้าบัญชี FinVest 200 บาท” ที่จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
 5. บริษัทฯ จะดำเนินการนำเงินรางวัลเข้าในบัญชี FinVest wallet ให้กับลูกค้าที่ดำเนินการตามข้อ 1 ภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2564
 6. เงินรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 7. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

 


กิจกรรม ลงทุนครบ 50,000 บาท กับ 12 ธีมกองทุนชั้นนำ รับเงินลงทุน 100 บาท 

รับเงินคืนเข้า FinVest Wallet 100 บาท เมื่อซื้อกองทุนแนะนำที่ร่วมรายการ ครบทุก 50,000 บาท* ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ธีมและกองทุนชั้นนำที่ร่วมรายการ

 • ธีมการบริโภค (Themes Consumer Trend) กองทุน: LHGLIFEE-A
 • ธีมเทคโนโลยี (Themes Tech) กองทุน: KFHTECH-A, KT-WTAI-A
 • ธีมอสังหาริมทรัพย์ (Themes REITs) กองทุน: KFGPROP-A, SCBGPROP
 • ธีมการเติบโตทั่วโลก (Themes Global Growth) กองทุน: ONE-UGG-RA, ONE-DISC-RA
 • ธีมเวียดนาม (Themes Vietnam) กองทุน: KFVIET-A, PRINCIPAL VNEQ-A
 • ธีมตลาดเกิดใหม่ (Themes EM) กองทุน: M-EM, K-ATECH
 • ธีมจีน (Themes China) กองทุน: UCI, ASP-EVOCHIAN
 • ธีมกองทุนรวมผสม (Themes MIX FUND) กองทุน: K-GA, KT-IGF-A
 • ธีมกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก (Themes Global fixed income) กองทุน: UGIS-N, SCBFINA
 • ธีมกัญชา (Themes CANNABIS) กองทุน: MCANN
 • ธีม ARK (Themes ARK) กองทุน : TMB-ES-GINNO, MFTECH
 • ธีมโกลบอลเฮลท์แคร์ (Theme Global Healthcare) กองทุน: TGHDIGI

เงื่อนไขโปรโมชัน

 1. ลูกค้าจะได้รับเงินลงทุน 100 บาท เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จ ครบทุก 50,000 บาท ในกองทุนที่ร่วมรายการ ผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ดังนี้
 • ธีมการบริโภค (Themes Consumer Trend) กองทุน: LHGLIFEE-A
 • ธีมเทคโนโลยี (Themes Tech) กองทุน: KFHTECH-A, KT-WTAI-A
 • ธีมอสังหาริมทรัพย์ (Themes REITs) กองทุน: KFGPROP-A, SCBGPROP
 • ธีมการเติบโตทั่วโลก (Themes Global Growth) กองทุน: ONE-UGG-RA, ONE-DISC-RA
 • ธีมเวียดนาม (Themes Vietnam) กองทุน: KFVIET-A, PRINCIPAL VNEQ-A
 • ธีมตลาดเกิดใหม่ (Themes EM) กองทุน: M-EM, K-ATECH
 • ธีมจีน (Themes China) กองทุน: UCI, ASP-EVOCHIAN
 • ธีมกองทุนรวมผสม (Themes MIX FUND) กองทุน: K-GA, KT-IGF-A
 • ธีมกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก (Themes Global fixed income) กองทุน: UGIS-N, SCBFINA
 • ธีมกัญชา (Themes CANNABIS) กองทุน: MCANN
 • ธีม ARK (Themes ARK) กองทุน : TMB-ES-GINNO, MFTECH
 • ธีมโกลบอลเฮลท์แคร์ (Theme Global Healthcare) กองทุน: TGHDIGI

 

 1. ลูกค้าต้องยืนยันคำสั่งซื้อกองทุนในแอปพลิเคชัน FinVest ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณจากเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จและได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ตามเงื่อนไขข้อ 1 และ 2 ทั้งนี้ เงินลงทุนสุทธิ (Net new money) หมายถึงเงินลงทุนซื้อกองทุนรวมโปรโมชันข้างต้นในข้อ 1 ที่ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน FinVest เท่านั้น หักด้วยมูลค่าเงินที่ถอนออกหรือขายกองทุนที่รวมโปรโมชันผ่านทุกช่องทาง ทั้งนี้เงินลงทุนซื้อกองทุนรวมผ่านช่องทางอื่น ๆ นอกเหนือจาก FinVest เงินปันผล และผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้ลงทุนได้รับไม่เข้าร่วมโปรโมชัน
 3. ลูกค้าจะได้รับรางวัลจากโปรโมชันเป็นเงินลงทุนในวอลเล็ทของแอปพลิเคชัน FinVest ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เมื่อลงทุนตามเงื่อนไขในข้อ 1, 2 และ 3
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ การพิจารณาของบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ตัวอย่างการคำนวณ

ทำรายการสั่งซื้อ/ขายสินทรัพย์ในแอปพลิเคชัน FinVest ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

– ลูกค้า A : ลงทุนใน 3 กองทุนแนะนำที่ร่วมรายการ กองทุนละ 20,000 บาท รวม 60,000 บาท จะได้รับเงินลงทุนคืน 100 บาท

– ลูกค้า B : ลงทุนใน 10 กองทุนแนะนำที่ร่วมรายการ กองทุนละ 5,000 บาท รวม 50,000 บาท และได้ทำรายการขาย 1 กองทุนที่ร่วมรายการ รวม 5,000 บาท รวมยอดเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จ 45,000 บาท จะไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากโปรโมชั่นนี้

– ลูกค้า C : ลงทุนใน 10 กองทุนแนะนำที่ร่วมรายการ กองทุนละ 5,000 บาท รวม 50,000 บาท และได้ทำรายการขาย 1 กองทุนที่ไม่ได้ร่วมรายการ รวม 5,000 บาท รวมยอดเงินลงทุนสุทธิ (Net new money) ที่ลงทุนสำเร็จ 50,000 บาท จะได้รับเงินลงทุนคืน 100 บาท

– ลูกค้า D : ลงทุนใน 2 กองทุนแนะนำที่ร่วมรายการ กองทุนละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท จะได้รับเงินลงทุนคืน 200 บาท

– ลูกค้า E : ลงทุนใน 5 กองทุนแนะนำที่ร่วมรายการ กองทุนละ 100,000 บาท รวม 500,000 บาท จะได้รับเงินลงทุนคืน 1,000 บาท

 

*รับเงินคืนเข้าwalletเมื่อซื้อกองทุนตามเงื่อนไขในโปรโมชั่น


Powered by Robowealth, Medium

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน