กองทุน IPO แนะนำเดือนมกราคม โดย FinVest

ต้นปีแบบนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเริ่มต้นลงทุน แน่นอนว่าทาง FinVest เองก็มีกองทุน IPO ใหม่ ๆ มาแนะนำอีกเช่นเคย คราวนี้มีมาถึง 5 กองด้วยกัน จะเป็นกองทุนอะไรบ้างนั้น ตามไปดูกันเลย1.
SCBMEGA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends

วันที่เริ่มเสนอขาย 04/01/2565
วันที่สิ้นสุดการขาย 14/01/2565

ประเภทสินทรัพย์
ลงทุนในตราสารทุนที่เป็น Megatrends

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับ 6 กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS หน่วยของกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ที่มุ่งเน้นลงทุน ในตราสารทุนที่เป็น Megatrends ที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างในธีมการลงทุนที่สําคัญ ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่เกินรอยละ 79 ของมูลค่าทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

รายละเอียดกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ชื่อกองทุน : Julius Baer Equity Next Generation Investment focus:
กองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเชิงโครงสร้างที่มีการแข่งขันต่ำ เลือกลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำในแต่ละธีมการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาว ตามธีมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก (Megatrends)

ทำไมต้องกองนี้

 • – กองทุนเดียวตอบโจทย์ Megatrends อย่างครอบคลุม ทั้ง Arising Asia, Digital Disruption, Energy Transition, Feeding the World และ Shifting Lifestyles ไม่ต้องลงทุนผ่านหลายกองทุน
 • – เน้นกระจายการลงทุนในหลากหลายเมกะเทรนด์ ในบริษัทที่หลากหลาย ลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว
 • – มีการ มอบหมายให้ทาง SCB Julius Baer เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsourced fund manager)

 

ทำไมต้องตอนนี้

 • – มีการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตทรัพยากรที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในอนาคต
  – การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตจากเทคโนโลยี ภายหลังการระบาดของ Covid-19 ทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่และยังมีโอกาสเติบโตได้มากในอนาคต
  – ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพ และนวัตกรรมที่เข้ามาเพิ่มคุณภาพชีวิต
  ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไป

 

2
KKP INCOME-H FUND
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ  แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ ชนิดทั่วไป


วันที่เริ่มเสนอขาย 10/01/2565

วันที่สิ้นสุดการขาย 17/01/2565

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
ลงทุนผ่านสินทรัพย์การลงทุนหลากหลายประเภท ทั้งตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน เพื่อเน้นโอกาสสร้างรายรับอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยง
ระดับ 5 กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อเป็นทางเลือก ในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลก โดยกองทุนหลักต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลกที่อนุญาตให้กองทุนหลักลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน

มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในสถานการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ทำไมต้องกองนี้

 • – กองทุนมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
  – จัดพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่น ลดความเสี่ยงขาลงในช่วงตลาดผันผวน

  – สร้างรายได้และการเติบโตของเงินทุนไปพร้อม ๆ กันได้จากหลากหลายสินทรัพย์


ทำไมต้องตอนนี้

 • – ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ส่งผลให้กองทุน ลดความเสี่ยงขาลงในช่วงตลาดผันผวน

 

3.
TMB-ES-VIETNAM
กองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity


วันที่เริ่มเสนอขาย 12/01/2565

วันที่สิ้นสุดการขาย 18/01/2565

ประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
ตราสารทุนของบริษัทในเวียดนามหรือที่เกี่ยวข้องกับเวียดนาม

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับ 6 กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวม ETF ต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง โดยมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

กองทุนรวมปลายทางที่กองทุนไปลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่

1.กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund
Vietnam Equity (UCITS) Fund – Share Class A มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่คัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูง รวมถึงมีการลงทุนในตราสารหนี้ ที่ออกโดยบริษัทข้างต้นทั้งตราสารหนี้ดอกเบี้ยคงที่ ตราสารหนี้ดอกเบี้ยลอยตัว และตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนจะเป็น หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมิน, ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย, Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ก็ได้ โดยจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสุทธิของกองทุน และกองทุนจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS

2.กองทุน Lumen Vietnam UCITS Fund – Share Class USD-I
Lumen Vietnam UCITS Fund – Share Class USD-I มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดอื่นใดที่มีข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยจะลงทุนไม่ต่ำกว่า 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะใช้ปัจจัยทางด้าน ESG และธรรมาภิบาลของบริษัทเข้ามาร่วมพิจารณาในการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้การลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนและกองทุนจดทะเบียนในประเทศลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS

ทำไมต้องกองนี้

 • – กองทุนหลัก มีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งโดดเด่น
  – เน้นลงทุนกิจการในประเทศเวียดนามที่มีพื้นฐานของบริษัทดีและมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ


ทำไมต้องตอนนี้

 • – เศรษฐกิจประเทศเวียดนามยังมีศักยภาพให้เติบโตได้จากโครงสร้างแรงงานที่มีอายุน้อยและมีทักษะสูง พิจารณาร่วมกับอัตราการเข้าสู่สังคมเมืองที่ต่ำ (<40%)
  – เวียดนามเป็นเป้าสายตาฐานการผลิตแห่งใหม่ของต่างชาติ เนื่องจากสงครามการค้า และค่าแรงงานที่ต่ำ
  – รัฐบาลมีการลงทุนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเฉลี่ย 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี จนถึงปี 2025 ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธนาคารที่เป็นสัดส่วนหลักได้รับผลประโยชน์โดยตรง
  – อัตราการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนอยู่ในระดับสูง

 

4
MCONT
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนซูเมอร์ เทรนด์


วันที่เริ่มเสนอขาย 12/01/2565

วันที่สิ้นสุดการขาย 24/01/2565

ประเภทสินทรัพย์
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วทั้งโลกที่ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับ 6 กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Robeco Global Consumer Trends (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) I USD

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V.

ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัท ต่างๆ ทั่วทั้งโลกที่ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)

ทำไมต้องกองนี้

 • – กระจายการลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากเทรนด์การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทั้ง3เทรนด์ ได้แก่ Digital Transformation (Growth) , Emerging Middle Class (Cyclical) และ Health & Wellbeing (Defensive) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว
  – กองทุนหลักมีการบริหารกองเชิงรุก ทั้งแบบ Top Down และ Bottom Up จัดพอร์ตเน้นหุ้นขนาดเล็ก เสริมความแกร่งด้วยหุ้นขนาดใหญ่
  – ได้รางวัล 5 ดาวจากทาง Morningstar

ทำไมต้องตอนนี้

 • – กำลังซื้อของคนในหลายประเทศกำลังกลับมาสู่ภาวะปกติหลังจาก Covid-19
  – พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปภายหลังโรคระบาด ก่อให้เกิดรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ ที่มีการพึ่งพา Digital มากขึ้น ตัวอย่างเช่น Online Shopping หรือการจ่ายเงินด้วยระบบ Digital payments
  – กิจกรรมบริการต่าง ๆ เริ่มกลับสู่ภาวะปกติภายหลังจากมาตรการ Lockdown ในหลายประเทศ และคนหันมารักสุขภาพมากขึ้นหลังจาก Covid อาทิเช่น การออกกำลังกาย , รับประทานอาหารเสริม

5.
ONE-MEDTECH
กองทุนเปิด วรรณ เมดิคอล เทคโนโลยี


วันที่เริ่มเสนอขาย 17/01/2565

วันที่สิ้นสุดการขาย 24/01/2565

ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุนของบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์

ความเสี่ยง
ความเสี่ยงระดับ 7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน iShares U.S. Medical Devices ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวเน้นลงทุนกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ในสหรัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index

ทำไมต้องกองนี้

 • – ลงทุนหลากหลายในอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น อาทิเช่น MRI-scanners, Prosthetics, Pacemakers, เครื่อง X-ray และอื่นๆ
  – คัดเลือกลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐ โดยใช้กระบวนการคัดเลือกของบริษัท S&P Global ตามธุรกิจของบริษัท ไม่อ้างอิงกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปตาม GICS
  – เป็นกองทุนที่มีลักษณะ Defensive ผันผวนน้อยกว่าดัชนี S&P500

ทำไมต้องตอนนี้

 • – การล็อกดาวน์และรูปแบบการทำงานจากที่บ้าน(WFH) เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ทำให้เกิดความต้องการและการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในทุกสถานที่ ไม่ใช่เพียงแค่สถานพยาบาล
  – การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นหนึ่งใน Megatrends ที่สนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
  – แนวโน้มสังคมดิจิตอลเข้า disrupt หลายๆอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีสร้างให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์การแพทย์กับแพลตฟอร์มบนอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย


จบไปแล้วสำหรับ 5 กองทุน IPO และกำลังจะ IPO ที่ทาง FinVest เลือกมาแนะนำต้อนรับช่วงปีใหม่แบบนี้ ใครที่สนใจการลงทุนในกองทุนเหล่านี้ ก็อย่ารอช้า รีบคว้าโอกาสการลงทุนต้อนรับปีเสือไปด้วยกันนะ

กองทุนทั้งหมดนี้สามารถซื้อที่แอป FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays


ข้อมูลอ้างอิง

https://drive.google.com/drive/folders/1SlBb3tzOFQ6aKlyPVlAbGr1kMsuS4N3v

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zE5s6bPrJWLCchRfLJmTsmGnwwb4J8aZKlD-65NtHC0/edit#gid=2053440646

https://drive.google.com/drive/folders/1SlBb3tzOFQ6aKlyPVlAbGr1kMsuS4N3v?usp=sharing
https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/investment/fund/kkp-income-h
https://www.blackrock.com/hk/en/products/230304/blackrock-global-multi-asset-income-fund-a2-usd

https://www.scbam.com/medias/fund-doc/presentation/SCBMEGA(A)_Pre.pdf

https://www.juliusbaer.com/fileadmin/about/next-generation-brochure-en.pdf

https://vaneck.onlineprospectus.net/vaneck/DAPP/index.php?ctype=summary
https://www.prachachat.net/finance/news-838399

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน