FundConnext แจ้งปิดระบบในวันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 65

FundConnext แจ้งปิดระบบในวันเสาร์ที่ 22 ต.ค. 65

เพื่อเพิ่มประสิทธภาพของการใช้งาน ทาง FundConnext จะทำการปิดระบบในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 06:00 ถึง 16:00 น.

ส่งผลให้ท่านจะไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก

Related Posts