China

FinVest:Home / Tag: China

ตาม Innovation โอกาสเติบโตสูง กองทุนหุ้นจีน UCI

2021-01-08T17:56:12+07:00January 8, 2021|

Highlight กองทุน UCI เน้นลงทุนในกองทุนจีน A-Shares กลุ่ม Innovation คัดเลือกหุ้นแบบ Bottom up เพื่อหาบริษัทที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง: ระดับ 6 เสี่ยงค่อนข้างสูง   มาดูกันว่าการลงทุน Innovation ...

เศรษฐกิจชะลอตัวแบบนี้ ยังลงทุนใน “จีน” ได้ไหม

2020-12-02T21:48:54+07:00December 2, 2020|

Highlight UCHINA ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 29.90% นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก TMBCOF ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: 29.42% นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายนอกประเทศจีน KFACHINA-A ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี: ...

Go to Top