UCI

FinVest:Home / Tag: UCI

ตาม Innovation โอกาสเติบโตสูง กองทุนหุ้นจีน UCI

2021-01-08T17:56:12+07:00January 8, 2021|

Highlight กองทุน UCI เน้นลงทุนในกองทุนจีน A-Shares กลุ่ม Innovation คัดเลือกหุ้นแบบ Bottom up เพื่อหาบริษัทที่นำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง: ระดับ 6 เสี่ยงค่อนข้างสูง   มาดูกันว่าการลงทุน Innovation ...

Go to Top