กองทุน IPO เดือนมีนาคม
โดย FinVest

เพิ่งเฉลิมฉลองก้าวเข้าสู่วาระดิถีขึ้นปีใหม่กันไม่ทันไร แป้บเดียวก็เข้าสู่เดือนมีนาคมกันอีกแล้ว

แน่นอนว่าต้นเดือนมีนาคมแบบนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะเลือกหากองทุนรวมดีๆเพื่อลงทุนกันอีกเช่นเคย วันนี้ทาง FinVest ก็เลยมีกองทุน IPO ใหม่ ๆ มาฝากกัน คราวนี้ขนทัพมาถึง 5 กองทุนด้วยกัน จะเป็น กองทุนอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย

1.
ABINNO
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล อินโนเวชั่น เอคควิตี้ ฟันด์

วันที่เริ่มเสนอขาย 28/02/2565
วันที่สิ้นสุดการขาย 11/03/2565

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมหุ้นนวัตกรรมทั่วโลก

ความเสี่ยง ระดับ 6

 

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นที่เป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตทั่วโลกที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักต่างประเทศชื่อ กองทุน Aberdeen Standard SICAV I – Global Innovation Equities Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO โดยกองทุนจะลงทุนในรูปสกุลเงิน USD และจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทำไมต้อง ABINNO

 • – เข้าถึงการลงทุนในบริษัทนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 • – ลดความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว กระจายลงทุนหลากหลายธีม หลากหลายนวัตกรรม ครอบคลุมหุ้นทุกขนาด ทั้งตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้ว
 • – กลยุทธ์คัดสรรหุ้นโดดเด่น ด้วยพอร์ตลงทุนที่แตกต่าง โดยปัจจุบันให้น้ำหนักหุ้นสหรัฐฯน้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด*
 • ** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 กองทุนหลักลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ อยู่ที่ 39.4% น้อยกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดที่ 61.31%

ทำไมต้องตอนนี้

 • ธุรกิจในธีมนวัตกรรมที่กองทุนหลักคัดเลือกมาอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต

โปรโมชัน IPO
เมื่อลงทุนทุกๆ 50,000 บาท ในช่วง IPO จะได้รับ ABINNO-A 100 บาท

 

2.
SCBVIET
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม

วันที่เริ่มเสนอขาย 01/03/2565
วันที่สิ้นสุดการขาย 07/03/2565

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมหุ้นเวียดนาม

ความเสี่ยง ระดับ 6

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน

 

รายละเอียดกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. กองทุน VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND – A Shares

มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทสัญชาติเวียดนามที่จดทะเบียนซื้อขายใน Ho Chi Minh Stock Exchange, Hanoi Stock Exchange, Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดหรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 10 ของมูลค่าสุทธิของกองทุน

2. กองทุน Lumen Vietnam Fund – USD-I

มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนและสิทธิ (หุ้น, หุ้นที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ) ของบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม หรือบริษัท Holding company ที่หุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามและมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้เกณฑ์ environmental, social, and governance (ESG) ในการตัดสินใจลงทุน

ทำไมต้อง SCBVIET

 • – เข้าถึงการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงของประเทศเวียดนาม ด้วยนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก (Active) เฟ้นหาโอกาสในการทำกำไร ไม่ได้อ้างอิงตามดัชนี
 • – มีการกระจายกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ในทุกสถานการณ์ โดยมีการลงทุนทั้งใน Active Fund เช่น Vietnam Equity Fund ของ Dragon Capital , ETF เช่น Diamond ETF, VN30 ETF, Vietnam Leading Financial ETF เป็นต้น และหุ้นเวียดนามรายตัว เลือกลงทุนได ้ในธุรกิจที่ SCBAM มีมุมมองที่ดี
 • – มีการคำนึงถึงความเสี่ยงรอบด้าน มีการกระจายการซื้อขาย Vietnam ETF ในตลาดนอกประเทศเวียดนาม เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมสกุลเงินตราต่างประเทศ (Transaction Risk)

ทำไมต้องตอนนี้

 • – มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลประกาศเปิดเมืองโฮจิมินห์
 • – พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม ตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง 6.5-7% ระหว่างปี 2021-2025 เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจดิจิทัล
 • – เศรษฐกิจประเทศเวียดนามมีศักยภาพให้เติบโตได้จากโครงสร้างแรงงานที่มีอายุน้อยและทักษะสูง
 • – การใช้จ่ายภาครัฐยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีคาดการณ์ว่ารัฐบาล ตั้งเป้าขาดดุลการคลัง 4% ระหว่างปี 2021 – 2025 เป็นปัจจัยสนับสนุนทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามได้ดี

 

3.
KT-EPIC
กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C.
Global Equity Opportunities

วันที่เริ่มเสนอขาย 01/03/2565
วันที่สิ้นสุดการขาย 10/03/2565

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมหุ้นที่มุ่งเน้นการลงทุนที่ยั่งยืน

ความเสี่ยง ระดับ 6

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.P.I.C. Global Equity Opportunities Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ทั้งนี้กองทุน E.P.I.C. Global Equity Opportunities Fund (E.P.I.C ย่อมาจาก ethical and prosperous investment choices หมายถึง ทางเลือกการลงทุนอย่างมีจริยธรรมและเจริญรุ่งเรือง) จัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย Architas Multi-Manager Europe Limited (Manager) ซึ่งอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ Central Bank ประเทศไอร์แลนด์ และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการเติบโตของเงินลงทุน บนความผันผวนระดับปานกลางถึงสูง โดยการกระจายการลงทุนและบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุก โดยที่มุ่งเน้นในการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment)

ทำไมต้อง KT-EPIC

 • – เน้นการลงทุนใน 3 ธีมการลงทุนที่สำคัญแห่งอนาคต ได้แก่ สุขภาพ และความมั่งคั่ง (Health and Wealth) การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) และโลกที่ยั่งยืน (Sustainable Planet) ที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
 • – กองทุนรวมหลักถูกจัดกลุ่มโดย European Union’s Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ให้เป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้ Article 9 ซึ่งหมาย ความว่า กองทุนรวมหลักจะต้องมีเป้าหมายการลงทุนที่สอดคล้องกับแนวคิด การลงทุนอย่างยั่งยืน และให้การสนับสนุนในประเด็นทางสิ่งแวดล้อม (E) สังคม (S) และต้องมั่นใจว่าบริษัทที่กองทุนรวมหลักลงทุนอยู่ต้องมีบรรษัทภิบาลที่ดี (G)
 • – กองทุนรวมหลักใช้การลงทุนแบบ Multi-Manager โดยร่วมมือกับผู้จัดการกองทุนระดับชั้นแนวหน้า (Best-in-class) ยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้รวดเร็ว เพื่อเพิ่มการกระจายความเสี่ยง ของพอร์ตการลงทุน

ทำไมต้องตอนนี้

 • โอกาสการลงทุนใน 3 ธีมเด่นแห่งอนาคตที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โปรโมชัน IPO
พิเศษ! ในช่วง IPO ค่าธรรมเนียมแรกการขาย คือ 0.5% (ปกติ 1%)

 

4.
ASP-CHINABOND
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์

วันที่เริ่มเสนอขาย 01/03/2565
วันที่สิ้นสุดการขาย 10/03/2565

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ประเทศจีน

ความเสี่ยง ระดับ 5

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมประเภท Fund of Funds โดยจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น หน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF เป็นต้น ที่มีโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือตราสารเทียบเท่าตราสารหนี้และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในสกุลเงินหยวน (CNY) สกุลเงินหยวน (CNH) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ/หรือสกุลเงินอื่นใด ซึ่งออกโดยภาครัฐ และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือหน่วยงานและ/หรือบริษัทที่มีถิ่นฐานและ/หรือการดำเนินธุรกิจและ/หรือที่มีรายได้หลักและ/หรือมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า รวมถึงอาจมีผู้ออกตราสารในกลุ่มอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นได้โดยตราสารดังกล่าวข้างต้นเสนอขายในสกุลเงินหยวน (CNY) และ/หรือสกุลเงินหยวน (CNH)

ทำไมต้อง ASP-CHINABOND

 • – เข้าถึงการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของประเทศจีนที่มีคุณภาพสูงผ่านกองทุน UBS China Fixed Income เป็นสัดส่วนหลัก (ประมาณ 50% ของกองทุน )
 • – แสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากตราสารหนี้ High Yield ผ่านกองทุน UBS China High Yiled Bond (ประมาณ 25% ของกองทุน )
 • – ลดความเสี่ยงของความผันผวนด้านราคาด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่เป็น Green Bond ผ่านกองทุน AXA WF China Sustainable Short Duration Bonds (ประมาณ 25% ของกองทุน )

ทำไมต้องตอนนี้

 • – โอกาสการลงทุนไปพร้อมกับการเติบโตของตลาดตราสารหนี้จีนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก แต่ยังมีสัดส่วนตราสารหนี้จีนในดัชนีหลักของโลกยังอยู่ในระดับต่ำ
 • – ผู้ลงทุนในตราสารหนี้จีนส่วนมากเป็นผู้ลงทุนในประเทศ และสัดส่วนนักลงทุนต่างชาติที่ยังมีอยู่น้อย ทำให้มีโอกาสเติบโตได้อีกมากจากการไหลเข้าอย่างรวดเร็วของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ
 • – ตลาดตราสารหนี้จีนได้รับประโยชน์จากการที่ธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้จีนปรับตัวสูงขึ้น

 

5.
KKP-TQG
กองทุนเปิดเคเคพี THAI QUALITY GROWTH EQUITY

วันที่เริ่มเสนอขาย 21/02/2565
วันที่สิ้นสุดการขาย 28/02/2565

ประเภทกองทุน
กองทุนรวมหุ้นไทย

ความเสี่ยง ระดับ 6

นโยบายการลงทุน

เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีความสามารถในการทำกำไรอย่างมีคุณภาพ พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กองทุนจะมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้กองทุนมีการใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ทำไมต้อง KKP-TQG

 • – เข้าถึงการลงทุนในหุ้นไทยที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูง
 • – จัดพอร์ตฟอลิโอที่เน้นสร้างโอกาสได้ผลตอบแทนสูงสุด ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม และทบทวนพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ
 • – บริหารกองทุนผ่านการคัดกรองจากปัจจัยเชิงปริมาณ และปัจจัยพื้นฐาน

ทำไมต้องตอนนี้

 • โอกาสการลงทุนในศักยภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นต่อเนื่อง และแนวโน้มการเติบโตของกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงได้ในระยะยาว

โปรโมชัน
พิเศษ ! ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

และก็จบครบถ้วนกันไปแล้ว สำหรับกองทุน IPO ประจำเดือนมีนาคม ที่ทางทีม FinVest ได้นำมาฝากกันในวันนี้ สำหรับใครที่สนใจ มาคว้าโอกาสการลงทุนไปด้วยกันนะ

กองทุนทั้งหมดนี้ สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

___________________________________________________________________________

ข้อมูลอ้างอิง
Abrdn,Scbam,Ktam ,Assetfund,Kkpam

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน