ทำไมใครๆ ก็บอกว่า ห้ามพลาด “เวียดนาม” FinVest ชวนลงทุนใน SCBVIET, SCBRMVIET

ทำไมใครๆ ก็บอกว่า ห้ามพลาด “เวียดนาม” FinVest ชวนลงทุนใน SCBVIET, SCBRMVIET

FinVest ชวนเปิดประตูสู่การลงทุนที่น่าสนใจในเวียดนามไปกับ SCBVIET

เวียดนาม หนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวมากที่สุดในโลก และเศรษฐกิจยังสามารถเติบโตได้อีกมาก โดยรัฐบาลเวียดนามได้ตั้งเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 7 ต่อปี ระหว่างปี 2021-2025 ผ่านการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล และตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2045

 •  

จังหวะการลงทุนที่ใช่ พร้อมก้าวไปกับเศรษฐกิจเวียดนาม

เศรษฐกิจเวียดนามอยู่ในช่วงที่กำลังขยายตัว โดยมีปัจจัยหลักต่างๆ ดังนี้

เศรษฐกิจ

เป็นหนึ่งในประเทศที่ขยายตัวมากที่สุดในโลก แนวโน้มเศรษฐกิจก็ยังเติบโตได้อีกมากจากโครงสร้างทางประชากรและสังคม โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะเติบโตร้อยละ 5.5 ในปี 2565 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่ร้อยละ 5.2 และจะเติบโตร้อยละ 6.5 ในปี 2566 สูงกว่าเฉลี่ยของอาเซียนที่ร้อยละ 4.9 อีกด้วย

อุตสาหกรรม

สัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของเวียดนามเติบโตได้ดีขึ้นต่อเนื่องจากระดับร้อยละ15.8 ในปี 2020 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายสู่ระดับร้อยละ 25 ในปี 2025 ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจนับตั้งแต่อดีต และจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามต่อเนื่องไปในอนาคต

การส่งออก

เมื่ออุตสาหกรรมในประเทศเติบโต ผลิตภาพที่สูง การส่งออกก็เติบโตขึ้นมากเช่นกัน โดยเวียดนามมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นจากร้อยละ 40  ในปี 2000 สู่ระดับร้อยละ 86 ในปี 2020

แรงงาน

ปริมาณแรงงานในประเทศเวียดนามเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเวียดนามนั้นมีทั้งจำนวนประชากรและวัยแรงงานมากเป็นอันดับที่3 ของอาเซียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริโภค และการขยายตัวของเมือง

การเติบโตของเมือง

จากการเติบโตของแรงงาน ทำให้มีแนวโน้มที่จะเข้ามาใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวเร็วมากขึ้น (จากภาคเกษตร) โดยมีคาดการณ์ว่าอัตราการเข้าสู่สังคมเมืองของเวียดนามจะขึ้นสู่ระดับร้อยละ 43 ได้ภายในปี 2030 จากระดับร้อยละ 36.6 ในปี 2019 ทั้งนี้การขยายตัวของเมืองจึงเป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยขยายขนาดของเศรษฐกิจ

การบริโภค

เมื่อเศรษฐกิจของเวียดนาม รายได้ของประชากร และขนาดเมือง ที่มีการเติบโตที่สูงขึ้น และยังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้อีกมากจากสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่ยังต่ำ และเงินเดือนเฉลี่ยต่อหัวในเวียดนามที่กำลังเปิดกว้างขึ้น ผลักดันแนวโน้มการบริโภคในอนาคต

FinVest แนะนำกองทุน
SCBVIET / SCBRMVIET
เปิดโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม

 •  

ความเสี่ยงของกองทุน : ระดับ 6

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น หน่วย CIS กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม รวมถึงหน่วย property หน่วย infra (ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน) ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ในสกุลเงินต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

 •  

ทำไมต้องลงทุนใน SCBVIET, SCBRMVIET?

 • – เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active Fund เฟ้นหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในทุกสภาวะการลงทุน โดยมิได้อิงผลตอบแทนตามดัชนี
 •  
 • – โครงสร้าง Model Portfolio เป็นการจัดการพอร์ตแบบสมดุล โดยจัดสรรเงินลงทุนเป็น 3 ส่วน ใน Single Stock , ETF, Foreign Active Fund เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในทุกสถานการณ์
 •  
 • – มีการคำนึงถึงความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งการกระจายการซื้อขาย Vietnam ETF ในตลาดนอกประเทศเวียดนาม เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Transaction Risk
 •  
 • – เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ โดยการจัดพอร์ตให้มีสภาพคล่อง(Liquidity) เพียงพอ เนื่องจากตลาดเวียดนามยังเป็น Frontier Market
 •  
 • – ทีมบริหารการลงทุน ประกอบด้วยผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ตราสารทุน ประสบการณ์สูงทั้งไทยและเวียดนาม
 •  

โครงสร้างและตัวอย่างการลงทุนของ SCBVIET, SCBRMVIET

✓ Active Fund กรอบร้อยละ 30

 • อาทิ Vietnam Equity Fund ของ Dragon Capital, Lumen Vietnam Fund

✓ ETF กรอบร้อยละ 40

 • อาทิ Diamond ETF, VN30 ETF, Vietnam Leading Financial ETF

✓ หุ้นเวียดนามรายตัว กรอบร้อยละ 30 อาทิ

 • – Vietcombank
  ธนาคารเวียดนามที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดและมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น
 •  
 • – Vinhomes
  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ที่กำลังวางแผนจะขยายพอร์ตโฟลิโอในตลาดที่จับต้องได้มากขึ้น (จากเดิมอยู่ในตลาดบน)
 •  
 • – Phu Nhuan Jewelry
  บริษัทผู้นำด้านธุรกิจเครื่องประดับในเวียดนาม มี market share สูงถึงร้อยละ 38 และมีแนวโน้มได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม รายได้ของประชากร และจากความต้องการเครื่องประดับที่สูงขึ้น
 •  

5 สัดส่วนการลงทุนหลักแยกตามหมวดอุตสาหกรรมแบบจำลอง

 • – หมวดการเงิน ร้อยละ 40.1
 •  
 • – หมวดอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 18.5
 •  
 • – หมวดอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 10.3
 •  
 • – หมวดสินค้าบริโภคประเภทคงทน ร้อยละ 7.6
 •  
 • – หมวดสินค้าบริโภคประเภทไม่คงทน ร้อยละ 7.5
 •  

สุดท้ายนี้ ใครที่สนใจการลงทุนในจังหวะที่ใช่ พร้อมก้าวไปกับเศรษฐกิจเวียดนาม มาคว้าโอกาสการลงทุนในกองทุน SCBVIET/ SCBRMVIET ไปด้วยกันผ่าน FinVest ได้เลย

กองทุนทั้งหมดนี้ สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays


Source : SCBAM, Aseanstate.org,Oecd.org

Related Posts