จบไปแล้วกับเทศกาลสงกรานต์ กลับเข้าสู่ฤดูกาลการทำงานอย่างเต็มตัว ในวาระดีๆ หลังผ่านพ้นปีใหม่ไทยแบบนี้ พวกเรา FinVest ก็ได้รวบรวมกองทุนใหม่ ๆ ที่กำลังจะ IPO ในช่วงนี้ โดยคราวนี้จัดหนักให้ถึง 5 กองทุนด้วยกัน จะเป็นกองทุนอะไรบ้างนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาดูกันเลย

1.
KT-BLOCKCHAIN

กองทุนเปิดเคแทม Blockchain Economy

เอาใจสายซิ่งกับกองทุน KT-BLOCKCHAIN ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือ ETF ผ่านการลงทุนในรูปแบบ Fund of Funds ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies), บริษัทที่ดำเนินธุรกิจซึ่งความเกี่ยวข้องกับระบบสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทที่มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, บริษัทที่พัฒนาหรือใช้หรือได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) โดยจะลงทุนในสองกองทุนได้แก่ BLOK: Amplify Transformational Data Sharing ETF และ BLCN: Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ เทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาช่วยเสริมความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง ทำให้สามารถนำมาประยุกต์เพื่อใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
 • ๐ ลงทุนโดยได้ประโยชน์จากการเติบโตของ Blockchain
 • ๐ ช่วยกระจายความเสี่ยง เพราะ ETF สามารถถือครองได้มากกว่า 1 สินทรัพย์

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 18/04/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 22/04/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้น
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 6

 

2.
ABPCAP และ ACPCAP-SSF
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ลิสเต็ด ไพรเวท แคปปิตอล ฟันด์

ครั้งแรกในไทย ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุนใน Private Capital Market โดย ABPCAP มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ได้แก่ Aberdeen Standard SIACV I – Listed Private Capital Fund ซึ่งมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนใน private capital markets ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในประเภทในการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายt เช่น Private Equity, Private Debt การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

มาพร้อมกับ ABPCAP-SSF กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวที่ผู้ลงทุนยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ ปลดล็อกทุกข้อจำกัด ทำให้รายย่อยเข้าถึงหลักทรัพย์ที่มีการลงทุนใน pPrivate Ccapital Mmarkets ทั่วโลก ที่โดยทั่วไปมักถูกจำกัดสิทธิ์ไว้เฉพาะรายใหญ่
 • ๐ ลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลากหลายช่วยสร้างสมดุลของผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • ๐ ซื้อขายหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ทลายขีดจำกัดด้านสภาพคล่อง

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 18/04/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 29/04/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้น
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 6

โปรโมชั่น

ลงทุน ABPCAP และ ABPCAP-SSF ทุก 50,000 บาท

ได้แถมหน่วยลงทุน ABPCAP-A มูลค่า 100 บาท

(เงื่อนไขถือระยะเวลา 3 เดือน)

 

3.
SCBRMCLEAN
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนสำหรับสายรักษ์โลกที่กำลังวางแผนเกษียณและยังได้รับการลดหย่อนภาษี โดย SCBRMCLEAN มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว) ได้แก่ BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION ที่บริหารโดย BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

โดยทาง BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION มุ่งเน้นที่จะมีส่วนร่วมไปยังการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก โดยลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ทั่วโลกที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งรวมถึง ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและการเปลี่ยนถ่ายพลังงาน (Renewable & Transitional Energy), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency), ระบบขนส่งอย่างยั่งยืน (Sustainable Transport), อาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่คํานึงถึงการใช้พลังงาน (Green Building and Infrastructure)

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ ลงทุนตามธีมเมกะเทรนด์การเปลี่ยนผ่านพลังงานทางเลือก
 • ๐ มีโอกาสเติบโตสูงและยั่งยืนเหมาะแก่การลงทุนเพื่อการเกษียณ
 • ๐ BNP Paribas Energy Transition บริหารโดยทีมที่มีประสบการณ์ลงทุนด้านพลังงานมายาวนาน

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 19/04/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 25/04/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้น
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 6

โปรโมชั่น

Fund back 0.2% ของยอดซื้อ สูงสุด 1,000 บาท

4.
KKP S-PLUS FUND
กองทุนเปิดเคเคพีสมาร์ท พลัส

กองทุน KKP S-PLUS FUND มีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ของบริษัท เอกชน โดยตราสารหนี้ของบริษัท เอกชนที่ลงทุนจะต้อง ได้รับการจัดอันดับของ ตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ Investment Grade ขึ้นไป โดยกองทุนมีเป้าหมายให้ portfolio duration ของกองทุนอยู่ในระดับประมาณไม่เกิน 1 ปี

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ ลงทุนในตราสารการเงินทั้งโดยคำนึงถึงสภาพคล่องระยะสั้น (Liquidity) และ เสถียรภาพทางการเงินระยะยาว(Solvency)
 • ๐ เน้นการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลตอบแทน (Yield Enhancement) ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • ๐ วิเคราะห์ตราสารหนี้แบบเข้มข้น บนหลักการการวิเคราะห์ แบบ Bottom-up โดยทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ บลจ.
 • ๐ พอร์ตการลงทุนมีความยืดหยุ่น สามารถลงทุนได้ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
 • ๐ วิเคราะห์ตราสารหนี้แบบเข้มข้นบนหลักการการวิเคราะห์ แบบ Bottom-up โดยทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ บลจ.

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 20/02/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 27/02/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 4

โปรโมชั่น

ทุก 1,000,000 บาท ได้แถมหน่วยลงทุน KKP S-PLUS มูลค่า 300 บาท
(เงื่อนไขถือระยะเวลา 3 เดือน)

5.
WE-VIETGROWTH
กองทุนเปิด วี เวียดนาม โกรท

หากอย่างลงทุนในเพื่อนบ้านอาเซียนที่กำลังเติบโตด้วยความรวดเร็วอย่างเวียดนาม ขอแนะนำกองทุนนี้ WE-VIETGROWTH ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund ซึ่งมีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว เน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม รวมไปถึงหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือจัดตั้งในประเทศอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม

จุดเด่นกองทุน

 • ๐ เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มที่จะโตไปได้เรื่อย ๆ ราว ๆ 6% ต่อปี
 • ๐ กองทุนหลักลงทุนแบบเชิงรุก คัดเลือกหุ้นและลงทุนระยะยาวในลักษณะ Bbuy and Hhold Sstrategy มองหาหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวเติบโตได้อย่างยั่งยืนกว่า FTSE Vietnam Index
 • ๐ เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มที่จะโตไปได้เรื่อย ๆ ราว ๆ 6% ต่อปี

รายละเอียดกองทุน

 • ๐ วันที่เริ่มเสนอขาย 21/04/2565
 • ๐ วันที่สิ้นสุดการขาย 28/04/2565
 • ๐ ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้น
 • ๐ ความเสี่ยง ระดับ 6

โปรโมชั่น

ทุก 15 ล้านบาท ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ iPad Air รุ่น 10.9 นิ้ว (Wi-Fi+Cellular) ความจุ 64 GB

มูลค่า 25,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง

 

กองทุนนี้ สามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FinVest ได้เลยที่ https://finvest.onelink.me/CoWV/cd81c26c
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ Line https://lin.ee/3wINMDBsz
Follow us on Website: www.finvest.co.th

#FinVest #YourWingsYourWays

 

ติดตามและรับข่าวสารกับเรา

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

อิสระของชีวิต ติดปีกการลงทุน

ชี้เป้าการลงทุนให้คุณ ลงทุนได้หลาย บลจ

โหลดและเปิดบัญชีได้ง่าย พร้อมเริ่มต้นลงทุนกับ FinVest

ติดตามรายละเอียดหน้าโปรโมชัน